Ομαδική συμβουλευτική

Ομαδική Συμβουλευτική

     Η ομαδική συμβουλευτική είναι μια διαπροσωπική διαδικασία ανάμεσα στον σύμβουλο ψυχικής υγείας και σε δύο ή περισσότερους ανθρώπους που έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους (στάσεις, αξίες, προβληματισμούς, κ.τ.λ.). Αποσκοπεί στην ανίχνευση του εαυτού, της ομάδας και/ή των περιστάσεων, σε μία προσπάθεια τροποποίησης της συμπεριφοράς ή των στάσεων τους. 

 

Μπορεί να εμπεριέχει και ατομική συμβουλευτική, καθώς μέσα από την ομαδική διαδικασία ο κάθε συμβουλευμένος/η βοηθιέται ώστε να προχωρήσει στην προσωπική του/ης αυτογνωσία και στο ξεπέρασμα των δυσκολιών του/ης. 

 

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να επιλέξει είτε την ομαδική είτε την ατομική συμβουλευτική για να επιλύσει τα προσωπικά του προβλήματα και τις ανησυχίες (Μαλικιώση-Λοϊζου, 2017).